SC – Sakura Con
sakuracon.org
Washington State Convention Center
705 Pike St., Seattle, WA 98101

Photos